วิสัยทัศน์-/-พันธกิจ

<<<วิสัยทัศน์>>> มุ่งมั่นพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพเด็กอุทัยธานี ให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาและสู่สากล <<<พันธกิจ>>> ๑.พัฒนาระบบนิเทศ การศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศเพื่อหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นห้องเรียนคุณภาพ ๔.ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งพร้อมรองรับการประเมินภายนอก ๕.ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ 

ลักสูตรแกนกลางการศึกษา
       ขั้นพื้นฐาน 2551

ศูนย์พัฒนาการนิเทศฯ (ศนฐ.)
โรงเรียนในฝัน
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
สาราณุกรมสำหรับเยาวชน
E-Book สพฐ.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
      เพื่อการสื่อสาร

โครงการดีเด่น
นักเรียนดีเด่น
ข่าวการศึกษา
แนะนำผู้บริหาร
ครูดีในดวงใจ
เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์ สพฐ.

 

แผนผังการปฏิบัติงาน

PLC คืออะไร

ฺการจัดการเรียนการสอน BBL

การพัฒนาการศึกษาด้วย DLIT

การจัดการเรียนรู้แบบ DLTV

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 (สาระภาษาไทย คอดเวิร์ด)

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ภาพกิจกรรมเดือนสิงหาคม

ภาพกิจกรรมประจำปี 2560

1 สิงหาคม 2560
นายบรรพต  เหมือนทอง  รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "สอนภาษาไทยอย่างไร ให้นักเรียน
มีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์" (ครั้งที่ 2)
ให้กับโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1
คลิกดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

 1 สิงหาคม 2560 (13.00 น.)
นายบรรพต  เหมือนทอง  รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560
 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานกลุ่มโรงเรียน ทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์
ตัวแทนจาก ศธจ.อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1 สพป.อุทัยธานี เขต 1
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


2 สิงหาคม 2560
รองฯ บรรพต  เหมือนทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อน.1
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกผลงาน (Best Practice)
โรงเรียนดีประจำตำบล โดยมีโรงเรียนที่ส่งผลงานประกอบด้วย
โรงเรียน วัดเนื้อร้อน บ้านเกาะเทโพ วัดหนองตางู วัดโนนเหล็ก วัดดงแขวน และวัดทุ่งพึ่ง  
จัดประกวดแข่งขัน ณ ศาลาร่วมใจ สพป.อุทัยธานี เขต 1 
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด 

 2 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น.
นายธงชัย  มั่นสุข จัดประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ เนื่องจากมีภารกิจงานที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

3 สิงหาคม 2560
รองฯ ประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการ
"การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเขียนตอบตามแนวทาง
การทดสอบนานาชาติ" โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึการะดับชาติ 
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

7 สิงหาคม 2560  
รองฯ บรรพต  เหมือนทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
พบปะพูดคุยกับตัวแทนของกลุ่มโรงเรียน ตัวแทนเอกชนและตัวแทนจากเทศบาลเมืองอุทัยธานี
ในการลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1
 คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด 

 9 สิงหาคม 2560  
รองฯ บรรพต  เหมือนทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อน.1 เป็นประธานการประชุม
เตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้มอบเกียรติบัตร
ให้แก่สถานศึกษาที่มีการทดสอบทางการศึกษาทั้ง NT และ O-NET
ในปีการศึกษา 2559 มีผลการทดสอบเป็นที่ยกย่องและชมเชยด้วยกันหลายโรงเรียน   
คลิกดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

16 สิงหาคม 2560
16 สิงหาคม 2560  รองฯ บรรพต  เหมือนทอง รก.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้นักเรียนบูรณาการกับ
FF (Executive Function) โดยมีกำหนดกำหนดระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560
กลุ่มเป้าหมายคือครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

28-30 สิงหาคม 256
รองฯบรรพต เหมือนทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM Education 
ให้แก่ครูโรงเรียนในโครงการ STEM Edacation ในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1
และ สพป อุทัยธานี เขต 2 โดยวิทยากรจาก ม.นเรศวร และ ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 31 สิงหาคม 2560
นายธงชัย  มั่นสุข ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ ในการเตรียมการ
จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1 สพป.อน.1
คลิกดูภาพกิจกรรม

 

ภาพกิจกรรมประจำปี 2559

 

1 สิงหาคม  2559
รองฯ ประสพชัย  ชาญธัญกรณ์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ 
ณ ห้องราชาวดี

 

 10 สิงหาคม 2559
นายศักดา  แสงทอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจง
การเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2

16 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่กายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการ ครั้งที่ 2

 

19 สิงหาคม 2559
ผอ.ศักดา  แสงทอง เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในฝัน 
ปี 2559
ณ ห้องประชุมราชาวดี

 29 สิงหาคม 2559
นายศักดา  แสงทอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1

31 สิงหาคม 2559
รองฯ ประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ เป็นประธานโรงเรียนที่รับการประเมินภายนอกรอบสาม

 

หนังสือจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา


นายบรรพต  เหมือนทอง
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อน.1

 
นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1


นายธงชัย มั่นสุข
ศึกษานิเทศก์
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
หนังสือพิมพ์
komchadleuk-logo
logomaneger

ฟังเพลงลูกทุ่งออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็ป

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday13
mod_vvisit_counterYesterday19
mod_vvisit_counterThis week68
mod_vvisit_counterLast week195
mod_vvisit_counterThis month676
mod_vvisit_counterLast month573
mod_vvisit_counterAll days92666

Online Now: 3
Your IP: 54.196.72.162
,
Today: ตุลาคม 18, 2017