วิสัยทัศน์-/-พันธกิจ

<<<วิสัยทัศน์>>> มุ่งมั่นพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพเด็กอุทัยธานี ให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาและสู่สากล <<<พันธกิจ>>> ๑.พัฒนาระบบนิเทศ การศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศเพื่อหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นห้องเรียนคุณภาพ ๔.ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งพร้อมรองรับการประเมินภายนอก ๕.ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้


 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด (EMIS)


 

 

PLC คืออะไร

ฺการจัดการเรียนการสอน BBL

การพัฒนาการศึกษาด้วย DLIT

การจัดการเรียนรู้แบบ DLTV

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 

การประชุมปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบ SchoolMIS

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ภาพกิจกรรมเดือนสิงหาคม

ภาพกิจกรรมประจำปี 2560

1 สิงหาคม 2560
นายบรรพต  เหมือนทอง  รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "สอนภาษาไทยอย่างไร ให้นักเรียน
มีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์" (ครั้งที่ 2)
ให้กับโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1
คลิกดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

 1 สิงหาคม 2560 (13.00 น.)
นายบรรพต  เหมือนทอง  รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560
 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานกลุ่มโรงเรียน ทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์
ตัวแทนจาก ศธจ.อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1 สพป.อุทัยธานี เขต 1
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


2 สิงหาคม 2560
รองฯ บรรพต  เหมือนทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อน.1
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกผลงาน (Best Practice)
โรงเรียนดีประจำตำบล โดยมีโรงเรียนที่ส่งผลงานประกอบด้วย
โรงเรียน วัดเนื้อร้อน บ้านเกาะเทโพ วัดหนองตางู วัดโนนเหล็ก วัดดงแขวน และวัดทุ่งพึ่ง  
จัดประกวดแข่งขัน ณ ศาลาร่วมใจ สพป.อุทัยธานี เขต 1 
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด 

 2 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น.
นายธงชัย  มั่นสุข จัดประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ เนื่องจากมีภารกิจงานที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

3 สิงหาคม 2560
รองฯ ประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการ
"การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเขียนตอบตามแนวทาง
การทดสอบนานาชาติ" โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึการะดับชาติ 
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

7 สิงหาคม 2560  
รองฯ บรรพต  เหมือนทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
พบปะพูดคุยกับตัวแทนของกลุ่มโรงเรียน ตัวแทนเอกชนและตัวแทนจากเทศบาลเมืองอุทัยธานี
ในการลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1
 คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด 

 9 สิงหาคม 2560  
รองฯ บรรพต  เหมือนทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อน.1 เป็นประธานการประชุม
เตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้มอบเกียรติบัตร
ให้แก่สถานศึกษาที่มีการทดสอบทางการศึกษาทั้ง NT และ O-NET
ในปีการศึกษา 2559 มีผลการทดสอบเป็นที่ยกย่องและชมเชยด้วยกันหลายโรงเรียน   
คลิกดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

16 สิงหาคม 2560
16 สิงหาคม 2560  รองฯ บรรพต  เหมือนทอง รก.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้นักเรียนบูรณาการกับ
FF (Executive Function) โดยมีกำหนดกำหนดระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560
กลุ่มเป้าหมายคือครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

28-30 สิงหาคม 256
รองฯบรรพต เหมือนทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM Education 
ให้แก่ครูโรงเรียนในโครงการ STEM Edacation ในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1
และ สพป อุทัยธานี เขต 2 โดยวิทยากรจาก ม.นเรศวร และ ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 31 สิงหาคม 2560
นายธงชัย  มั่นสุข ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ ในการเตรียมการ
จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1 สพป.อน.1
คลิกดูภาพกิจกรรม

 

ภาพกิจกรรมประจำปี 2559

 

1 สิงหาคม  2559
รองฯ ประสพชัย  ชาญธัญกรณ์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ 
ณ ห้องราชาวดี

 

 10 สิงหาคม 2559
นายศักดา  แสงทอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจง
การเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2

16 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่กายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการ ครั้งที่ 2

 

19 สิงหาคม 2559
ผอ.ศักดา  แสงทอง เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในฝัน 
ปี 2559
ณ ห้องประชุมราชาวดี

 29 สิงหาคม 2559
นายศักดา  แสงทอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1

31 สิงหาคม 2559
รองฯ ประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ เป็นประธานโรงเรียนที่รับการประเมินภายนอกรอบสาม

 

หนังสือจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา


ดร.สุชาติ  กลัดสุข
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1

 

นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1


นายธงชัย มั่นสุข
ศึกษานิเทศก์
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
หนังสือพิมพ์
komchadleuk-logo
logomaneger

ฟังเพลงลูกทุ่งออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็ป

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday18
mod_vvisit_counterYesterday26
mod_vvisit_counterThis week268
mod_vvisit_counterLast week169
mod_vvisit_counterThis month453
mod_vvisit_counterLast month888
mod_vvisit_counterAll days94371

Online Now: 1
Your IP: 54.226.132.197
,
Today: ธันวาคม 14, 2017