วิสัยทัศน์-/-พันธกิจ

<<<วิสัยทัศน์>>> มุ่งมั่นพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพเด็กอุทัยธานี ให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาและสู่สากล <<<พันธกิจ>>> ๑.พัฒนาระบบนิเทศ การศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศเพื่อหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นห้องเรียนคุณภาพ ๔.ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งพร้อมรองรับการประเมินภายนอก ๕.ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ 

ลักสูตรแกนกลางการศึกษา
       ขั้นพื้นฐาน 2551

ศูนย์พัฒนาการนิเทศฯ (ศนฐ.)
โรงเรียนในฝัน
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
สาราณุกรมสำหรับเยาวชน
E-Book สพฐ.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
      เพื่อการสื่อสาร

โครงการดีเด่น
นักเรียนดีเด่น
ข่าวการศึกษา
แนะนำผู้บริหาร
ครูดีในดวงใจ
เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์ สพฐ.

 

แผนผังการปฏิบัติงาน

PLC คืออะไร

ฺการจัดการเรียนการสอน BBL

การพัฒนาการศึกษาด้วย DLIT

การจัดการเรียนรู้แบบ DLTV

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 (สาระภาษาไทย คอดเวิร์ด)

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ห้องสมุด

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องสมุด ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙-ปีปัจจุบัน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน อำเภอ ประเภท ระดับ พ.ศ.
วัดหนองตางู เมืองอุทัยธานี โรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต ประถมศึกษา ๒๕๔๙
วัดหนองสลิด เมืองอุทัยธานี โรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิต ประถมศึกษา ๒๕๕๐
วัดตานาด เมืองอุทัยธานี โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต(งบแลกเป้า) ประถมศึกษา ๒๕๕๒
อนุบาลวัดหนองเต่า เมืองอุทัยธานี โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต ประถมศึกษา ๒๕๕๓
ชุมชนวัดท่าซุง เมืองอุทัยธานี ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
บ้านเกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ขยายโอกาสทางการศึกษา ๒๕๕๔
บ้านดงยางใต้ เมืองอุทัยธานี ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
บ้านภูมิธรรม เมืองอุทัยธานี ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
วัดเนื้อร้อน เมืองอุทัยธานี ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๑๐ วัดโนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๑๑ วัดจักษา เมืองอุทัยธานี โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๑๒ วัดบุญลือ เมืองอุทัยธานี ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๑๓ วัดสะพานหิน เมืองอุทัยธานี ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๑๔ วัดสังกัสรัตนคีรี เมืองอุทัยธานี ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๑๕ วัดหนองแก เมืองอุทัยธานี ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๑๖ วัดหนองพังค่า เมืองอุทัยธานี ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๑๗ วัดหาดทนง เมืองอุทัยธานี ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๑๘ วัดอัมพวัน เมืองอุทัยธานี ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๑๙ วัดอุโปสถาราม เมืองอุทัยธานี ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๒๐ อนุบาลเมืองอุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๒๑ ชุมชนบ้านโคกหม้อ ทัพทัน โรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต ขยายโอกาส ๒๕๔๙
๒๒ บ้านหนองแห้ว ทัพทัน โรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิต ประถมศึกษา ๒๕๕๐
๒๓ บ้านหนองขุย ทัพทัน โรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิต ขยายโอกาส ๒๕๕๐
๒๔ บ้านสวนขวัญ ทัพทัน โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต(งบแลกเป้า) ขยายโอกาสฯ ๒๕๕๒
๒๕ วัดหนองนกยูง ทัพทัน โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต(งบแลกเป้า) ขยายโอกาสฯ ๒๕๕๒
๒๖ บ้านโป่งเก้ง ทัพทัน โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต ขยายโอกาสฯ ๒๕๕๓
๒๗ บ้านวังเตย ทัพทัน โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต ขยายโอกาสฯ ๒๕๕๓
๒๘ บ้านเขาน้อย ทัพทัน ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๒๙ บ้านเนินเคว่า ทัพทัน ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๓๐ บ้านคอดยาง ทัพทัน ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๓๑ บ้านท่าดาน ทัพทัน ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๓๒ บ้านหนองเมน ทัพทัน ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๓๓ บ้านหนองไผ่ ทัพทัน ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๓๔ บ้านหนองจิกยาว ทัพทัน ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๓๕ บ้านหนองหญ้าปล้อง ทัพทัน ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๓๖ วัดเขาปฐวี ทัพทัน ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๓๗ วัดดงพิกุล ทัพทัน ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๓๘ วัดตลุกดู่ ทัพทัน ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๓๙ วัดท่ามะขามป้อม ทัพทัน ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๔๐ วัดทุ่งนาไทย ทัพทัน โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๔๑ วัดวังสาริกา ทัพทัน ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๔๒ วัดหนองเรือโกลน ทัพทัน ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๔๓ วัดหนองมะเขือ ทัพทัน ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๔๔ วัดหนองสระ ทัพทัน โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๔๕ อนุบาลทัพทัน ทัพทัน ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๔๖ บ้านหนองสมบูรณ์ สว่างอารมณ์ โรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิต ขยายโอกาส ๒๕๕๐
๔๗ บ้านหนองรัก สว่างอารมณ์ โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต(งบแลกเป้า) ประถมศึกษา ๒๕๕๒
๔๘ วัดเขาหินเทิน สว่างอารมณ์ โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต(งบแลกเป้า) ขยายโอกาสฯ ๒๕๕๒
๔๙ วัดดงแขวน สว่างอารมณ์ โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต(งบแลกเป้า) ประถมศึกษา ๒๕๕๒
๕๐ ชุมชนบ้านทุ่งสงบ สว่างอารมณ์ โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต ขยายโอกาสฯ ๒๕๕๓
๕๑ บ้านคลองข่อย สว่างอารมณ์ โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต ขยายโอกาสฯ ๒๕๕๓
๕๒ บ้านหนองตะเคียน สว่างอารมณ์ โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต  ขยายโอกาสฯ ๒๕๕๓
๕๓ อนุบาลสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต ประถมศึกษา ๒๕๕๓
๕๔ บ้านเขาผาลาด สว่างอารมณ์ ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๕๕ บ้านเนินก้าว สว่างอารมณ์ ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๕๖ บ้านทุ่งมน สว่างอารมณ์ โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๕๗ บ้านวังเกษตร สว่างอารมณ์ ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๕๘ บ้านสระนารายณ์ สว่างอารมณ์ ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๕๙ บ้านสระนารายณ์ (สาขาบ้านหนองตะคลอง) สว่างอารมณ์ ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๖๐ บ้านหนองเข้ สว่างอารมณ์ ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๖๑ บ้านหนองแขวนกูบ สว่างอารมณ์ ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๖๒ บ้านหนองแว่น สว่างอารมณ์ โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๖๓ บ้านหนองกี่ สว่างอารมณ์ ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๖๔ วัดเขาดาวเรือง สว่างอารมณ์ ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๖๕ วัดดอนหวาย สว่างอารมณ์ ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๖๖ วัดทุ่งปาจาน หนองขาหย่าง โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต(งบแลกเป้า) ประถมศึกษา ๒๕๕๒
๖๗ วัดหนองระแหงเหนือ หนองขาหย่าง โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต(งบแลกเป้า) ประถมศึกษา ๒๕๕๒
๖๘ บ้านปากดง หนองขาหย่าง โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต ประถมศึกษา ๒๕๕๓
๖๙ ชุมชนวัดดงขวาง หนองขาหย่าง ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๗๐ บ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117 หนองขาหย่าง ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ขยายโอกาสทางการศึกษา ๒๕๕๔
๗๑ วัดดอนกลอย หนองขาหย่าง ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๗๒ วัดท่าโพ หนองขาหย่าง ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๗๓ วัดทุ่งพึ่ง หนองขาหย่าง โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๗๔ วัดหนองเขื่อน หนองขาหย่าง ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๗๕ วัดหนองแฟบ หนองขาหย่าง ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔
๗๖ อนุบาลหนองขาหย่าง หนองขาหย่าง ห้องสมุดตามนโยบาย ๓ ดี ประถมศึกษา ๒๕๕๔

หนังสือจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา


นายบรรพต  เหมือนทอง
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อน.1

 
นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1


นายธงชัย มั่นสุข
ศึกษานิเทศก์
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
หนังสือพิมพ์
komchadleuk-logo
logomaneger

ฟังเพลงลูกทุ่งออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็ป

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday13
mod_vvisit_counterYesterday19
mod_vvisit_counterThis week68
mod_vvisit_counterLast week195
mod_vvisit_counterThis month676
mod_vvisit_counterLast month573
mod_vvisit_counterAll days92666

Online Now: 3
Your IP: 54.196.72.162
,
Today: ตุลาคม 18, 2017